Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ปฏิบัติราชการประจำ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี
Date 17 พฤศจิกายน 2563
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม)