วันที่: 27 กันยายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 (จังหวัดอุดรธานี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง