รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5  ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน 10 ราย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ลำดับที่ 1
มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. และบรรจุเข้าทำงานในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.
ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 


รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์
วันที่: 29 มีนาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน โทร 02 271 8000 ต่อ 3204