Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ 
(1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)          จำนวน  50 อัตรา
(2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)  จำนวน    2 อัตรา
(3) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ                                                    จำนวน    6 อัตรา
(4) ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ                                                   จำนวน    7 อัตรา
(5) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                   จำนวน    2 อัตรา

การสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://www.audit.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือ https://oag.thaijobjob.com
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 2 ไฟล์

Date 29 มิถุนายน 2563
แหล่งที่มา สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน โทร 02 271 8000 ต่อ 1206