รายละเอียด:

ประกาศ สนง.การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จ.อุบลฯ) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ พสต. ชั้น 5 สตจ.นครพนม และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ
วันที่: 25 มกราคม 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง