Details

ประกาศ สนง.การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จ.อุบลฯ) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
Date 7 ตุลาคม 2564