ประเภท: 
การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ
ประเด็นคำถามตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓

๑ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะใช้เวลาในการพิจารณาและแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงินมายังหน่วยรับตรวจ หลังจากวันที่สำนักงานสอบบัญชี ได้ส่งผลรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วภายในระยะเวลากี่วัน

๒ กรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่เห็นชอบในรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานสอบบัญชี หน่วยรับตรวจหรือสำนักงานสอบบัญชีจะต้องดำเนินการอย่างไร

๓ กรณีหน่วยรับตรวจขอหารือว่า
   
   (๑) หน่วยรับตรวจสามารถนำรายงานการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปนำส่งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หน่วยรับตรวจจึงขอคำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาในกฎหมายอย่างถูกต้อง

คำตอบ: 
กรณีตามที่หารือ นั้น

๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๑ กำหนดให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และระเบียบฯ ข้อ ๖ (๓) กำหนดให้ขอบเขตการว่าจ้างจะต้องประกอบด้วยกำหนดเวลาเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อสำนักงานภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ หรือตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง หรือตามที่กฎหมายกำหนด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะใช้เวลาพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบ ไม่เกินระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ
 
๒ การพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงยังไม่สามารถตอบข้อหารือดังกล่าวได้
(* หมายเหตุ : ขณะตอบข้อหารือยังไม่ประกาศใช้ประกาศผู้ว่าการ เรื่องการพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบฯ)

๓. กรณีหารือว่าจะสามารถนำรายงานการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้หรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาแยกเป็น ๒ กรณี คือ
   
    ๑. กรณีการดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นโดยตรง ถึงแม้บริษัทฯ จะยังไม่ได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บริษัทฯ ก็สามารถนำรายงานการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อประชุมใหญ่เพื่อขออนุมัติโดยไม่ต้องรอการแจ้งผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแต่อย่างใด ทั้งนี้ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

    ๒. กรณีการดำเนินการตามกฎหมายมหาชน เช่น การนำส่งรายงานการเงินไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ถึงแม้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ จะกำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปยังกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัดเท่านั้น แต่ในการส่งไปยังหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมหาชน หน่วยรับตรวจก็จะต้องนำส่งรายงานการเงินดังกล่าวมายังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบก่อนเช่นกัน ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการและเพื่อให้การพิจารณาผลการตรวจสอบมีข้อยุติก่อน ส่วนเรื่องระยะเวลาในการนำส่งและระยะเวลาในการพิจารณาแจ้งผลกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว
        (ขณะตอบข้อหารือยังไม่มีการประกาศใช้ประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบฯ)