ประเภท: 
การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ
ผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินเพียงใด
คำตอบ: 
ผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ “รายงานการเงิน” ของหน่วยรับตรวจ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบรายงานการเงิน คือ ในภาค ๑ มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทั่วไป และ ๒  มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน