ประเภท: 
การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ
ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ข้อความในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่สภาวิชาชีพกำหนดและปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งไม่ครอบคลุมด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินได้หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ: 
ปัจจุบันสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้มีการกำหนดรูปแบบของรายงานของผู้สอบบัญชีไว้เป็นการเฉพาะ โดยประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจกรณีการตรวสอบรายงานการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี ข้อ ๕ กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีจะต้องรับรองการปฏิบัติงานสอบบัญชี ตามแบบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีแนบท้ายประกาศ และแบบแนบท้ายประกาศ ข้อ ๒ ระบุว่า “ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องแล้ว” ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงยังคงใช้แบบรายงานตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดได้ โดยผู้สอบบัญชีจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ได้รับรองไว้ในแบบรับรองการปฏิบัติงาน