รายละเอียด:

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
ลงวันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2561
แหล่งที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร