รายละเอียด:

มีผลแล้ว ระเบียบ คตง. ห้าม! เปิดข้อมูลระหว่างตรวจสอบต่อสาธารณชน จนกว่ายุติ เผย"ความยุติธรรมเลือกตั้ง-นักการเมืองกระทาผิด"ก็อยู่ในข่ายห้ามเผยแพร่
วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา