ยุทธศาสตร์การตรวจเงินแนผ่ดิน
ยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน  (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)