รายละเอียด:

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2562
ลงวันที่: 26 เมษายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน