รายละเอียด:

รายงานสรุปผลการเสวนาวิชาการต่างประเทศ ครั้งที่ 4 (4th Academic Forum Summary Report)
ลงวันที่: 4 เมษายน 2562
แหล่งที่มา: กลุ่มวิชาการต่างประเทศ สานักการต่างประเทศ