Details

"...จากการตรวจสอบผู้ใช้น้ำ 100 ราย มีจำนวน 89 ราย สรุปได้ว่าน้ำประปามีปัญหาน้ำไม่ไหล ไหลไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี น้ำไม่สะอาด ขุ่นเป็นตะกอนแดงและตะกอนขาว มีกลิ่นคลอรีน มีกลิ่นเหม็น นำมาซักล้างทำความสะอาดและใช้ดื่มกินไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้บริโภค และเป็นสาเหตุให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณด้านสาธารณสุขในการดูแลสุขอนามัยของประชาชน..."

Date 11 กรกฎาคม 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา