อำนาจหน้าที่

(ก) เสนอนโยบาย จัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ทันสมัย
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ กระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ การบริหารจัดการคลังข้อมูล และการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(จ) บริหาร จัดการ กำกับดูแล การใช้และบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมถึงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพ
(ฉ) บริหาร จัดการ กำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ช) จัดให้มีระบบการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ซ) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจเงินแผ่นดินแก่ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนอย่างทั่วถึงรวดเร็วและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
(ฌ) กำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) กำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบและด้านสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ฎ) ดูแลและรับผิดชอบบัตรกำหนดสิทธิการใช้งาน (GFMIS Smart Card) และทะเบียนการใช้งานระบบ GFMIS
(ฏ) ดูแลและรับผิดชอบโปรแกรม ACL และจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฑ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภร สุขะตุงคะ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : suporn_s@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0-2271-8000 ต่อ 8042 โทรสาร สำนักงาน : 0-2618-5822 E-mail สำนักงาน : ito@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางสาวสุภร สุขะตุงคะ