Details

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม ตรวจสอบโครงการ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สู้ภัยแล้ง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายพิเชษฐ์ ตระกูลกาญจน์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วย นางวทันยา พิชยะปัญญาวัฒน์ นายสมศักดิ์ ปัญจะรักษ์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 
Date 7 กันยายน 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์