Details

สตง.เผยผลการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง พบการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด ส่งผลต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้สาเหตุสำคัญเกิดจากยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันและขาดการติดตามผลอย่างเป็นระบบ จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายควบคุมอาคารต่อไป
Date 23 กันยายน 2563
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน