Details

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (Artificial Intelligence for Audit) ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC
Date 20 กรกฎาคม 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา