อำนาจหน้าที่

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับภารกิจนโยบายของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อจัดทํากรอบและแนวทางการพัฒนาข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บุคลากรอื่น และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปตามระบบขีดความสามารถ
(ข) บริหารจัดการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและบุคลากรหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ ตามระบบขีดความสามารถ รวมทั้งติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
(ค) ศึกษา บริหารจัดการศูนย์ความรู้ ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ และคิดค้นหรือพัฒนานวัตกรรมและสื่อในการจัดการความรู้ ตลอดจนระบบสนับสนุนอื่น ๆ ในการพัฒนาบุคลากร
(ง) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบ
(จ) จัดให้มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
(ฉ) จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับบุคลากรภายในบุคลากรภายนอก และบุคลากรขององค์กรเครือข่ายการตรวจสอบระหว่างประเทศ
(ช) จัดทำเอกสาร คู่มือ ตำรา ชุดการฝึกอบรม ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ และให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ และคิดค้นหรือพัฒนานวัตกรรมและสื่อในการจัดการความรู้ ตลอดจนระบบสนับสนุนอื่น ๆ ในการพัฒนาบุคลากร
(ซ) ให้บริการห้องสมุดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บริการอ้างอิงระหว่างห้องสมุด และดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้บริการข้อมูลทางวิชาการและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนด้านการตรวจเงินแผ่นดิน
(ฌ) ติดตามประเมินผลสำเร็จจากกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและบุคลากรอื่นเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน

ชื่อ - สกุล : นายสุขสันต์ พุ่มกุมาร ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน E-mail : suksont_p@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8041 โทรสาร สำนักงาน : 0 2273 9019 E-mail สำนักงาน : hrmdo@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายสุขสันต์  พุ่มกุมาร