อำนาจหน้าที่

(ก) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความเห็น ตอบข้อหารือ ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ข) กลั่นกรองและสอบทานรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อช่วยในการพิจารณาและวินิจฉัยประเด็นข้อกฎหมายประกอบการพิจารณาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย
(ค) ตรวจพิจารณาหรือยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง และตรวจพิจารณาร่างนิติกรรมสัญญาของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตลอดจนหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

ชื่อ - สกุล : นายวีระพงศ์ รอดรักขวัญ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย E-mail : werapong_r@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2618 5812 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5810 E-mail สำนักงาน : legal@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายวีระพงศ์ รอดรักขวัญ