อำนาจหน้าที่

(ก) ดําเนินกิจกรรมตามภารกิจภายใต้กรอบความร่วมมือ พันธกรณีระหว่างประเทศ ที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นสมาชิก ศึกษา และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ สรุปผล และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินหรือที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน
(ข) ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษา ดูงาน หรือการเยือนระหว่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการ การต้อนรับ และการอํานวยความสะดวกแก่บุคคลสําคัญที่มาเยือน ประชุม สัมมนา อบรม หรือศึกษาดูงาน
(ง) จัดทำ รวบรวม ข้อมูลข่าวสาร เอกสารทางวิชาการ ถ่ายทอดหรือเผยแพร่องค์ความรู้ ที่ได้จากการประชุม อบรม สัมมนา หรือการศึกษาดูงานต่างประเทศ
(จ) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดิน หรือการตรวจสอบระหว่างประเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ

ชื่อ - สกุล : นายสุทธิ สุนทรานุรักษ์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ E-mail : sutthi_s@oag.go.th E-mail สำนักงาน : int_affairs@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายสุทธิ   สุนทรานุรักษ์