อำนาจหน้าที่

(ก)  ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และสนับสนุนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในการกำกับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการยกร่างระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ ในเรื่องการกำกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ข)  ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้องของหน่วยรับตรวจ กรณีเห็นว่าการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
(ค)  สนับสนุนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคณะกรรมการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้ง ในการดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และจัดทำร่างผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(ง)  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน หรือตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(จ) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
(ฉ)  พิจารณาคำร้องของหน่วยรับตรวจและเสนอความเห็นเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับคำร้อง
(ช)  ติดตามแผนการตรวจสอบตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(ซ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักกำกับและส่งเสริมการตรวจเงินแผ่นดิน

ชื่อ - สกุล : นายอรุณ สังข์ทอง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกำกับและส่งเสริมการตรวจเงินแผ่นดิน E-mail : aroon_s@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8000 ต่อ 1659 โทรสาร สำนักงาน : 0 2273 9017 E-mail สำนักงาน : saspo@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายอรุณ สังข์ทอง