อำนาจหน้าที่

(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะอนุกรรมการข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ข) ดำเนินการจัดหา รวบรวม และจัดระบบศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองและคดีรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินคดี และเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะอนุกรรมการข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ค) ดำเนินการในการประสานงานคดีกับบุคคล สำนัก หรือหน่วยงานอื่นซึ่งเกี่ยวข้องในคดี
(ง) ดำเนินการจัดหา รวบรวม และจัดระบบเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการของส่วนราชการสำหรับใช้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และเผยแพร่แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งวิเคราะห์เหตุแห่งการกระทำความผิดสำหรับใช้เป็นแนวการตรวจสอบหรือการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักคดี

ชื่อ - สกุล : นางสาววิภาศิริ จันทนจุลกะ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักคดี E-mail : wipasiri_c@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8000 ต่อ 8230 โทรสาร สำนักงาน : 0 2298 5946 E-mail สำนักงาน : jpo@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางสาววิภาศิริ  จันทนจุลกะ