อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานอำนวยการ และงานประสานราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค รวมทั้งเป็นหน่วยงานธุรการกลางในการติดต่อราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ การจัดหา การบริการ การควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเกี่ยวกับยานพาหนะ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ และรายงานการเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายของการบัญชีภาครัฐ  
(จ) ตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
(ฉ) ตรวจสอบเพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานที่น่าเชื่อว่ามีการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทำการหรืออนุมัติให้กระทำการหรือรู้ว่ามีการกระทำดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้งหรือพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจจัดทำโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเสนอผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
(ช) ตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจว่า มีข้อบกพร่อง เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าเป็นการทุจริตหรือเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกฎหมายอื่น หรือไม่ 
(ซ) ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจเพื่อแสดงความเห็นว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย และมีผลคุ้มค่าหรือไม่
(ฌ) จัดทำข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ 
(ญ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ฏ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย
 

เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ

  • จังหวัดเชียงใหม่
  • จังหวัดลำพูน
  • จังหวัดเชียงราย
  • จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 8)

ชื่อ - สกุล : นายฐิติกร พุทธมิลินประทีป ตำแหน่ง : ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 8) E-mail : thitikorn_p@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 5311 2457 โทรสาร สำนักงาน : 0 5311 2459 - 60 ต่อ 2000 E-mail สำนักงาน : cmi_CC@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
นายฐิติกร พุทธมิลินประทีป