อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจเพื่อแสดงความเห็นว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย และมีผลคุ้มค่าหรือไม่
(ค) จัดทำข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ
(ง) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

  1. กระทรวงกลาโหม
  2. กระทรวงคมนาคม
  3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
  6. องค์กรอิสระ
  7. รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การมหาชน และหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตามภารกิจของกระทรวง

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 3

ชื่อ - สกุล : นายชวลิต สุทธิญาณ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 3 E-mail : chawalit_s@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2126 1509 โทรสาร สำนักงาน : 0 2279 9064 E-mail สำนักงาน : pao3@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายชวลิต	สุทธิญาณ