อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี / กระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้

 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 • องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
 • เงินทุนหมุนเวียนสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย
 • สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงาน ก.พ.
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมายสำนักงาน 
 • คณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอุตสาหกรรมของเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสำนักงาน ก.พ.ร.
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 • หน่วยงานอื่น/ กองทุน/ เงินทุนหมุนเวียนในสังกัดผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1

ชื่อ - สกุล : นางปวันรัตน์ เวฬุวัสน์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1 E-mail : pawanrut_w@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8000 ต่อ 2401 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5790 E-mail สำนักงาน : audit1@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางปวันรัตน์ เวฬุวัสน์