อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์ 2 / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • กรมวิชาการเกษตร
 • เงินทุนหมุนเวียนยางพารา
 • เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม
 • เงินทุนหมุนเวียนกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 • กรมหม่อนไหม
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 • กองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด
 • กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
 • เงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรโครงการต่างๆ
 • องค์การจัดการน้ำเสีย
 • องค์การสวนสัตว์
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 • กรมป่าไม้
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต
 • กรมทรัพยากรธรณี
 • กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
 • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
 • องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • หน่วยงานอื่น / กองทุน / เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 10

ชื่อ - สกุล : นางสาวถนอมใจ ตีรวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 10 E-mail : tanomjai_t@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8067 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5790 E-mail สำนักงาน : audit10@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางสาวถนอมใจ ตีรวัฒนพงศ์