อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 1 ดังนี้

 • กรมการขนส่งทางบก
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • สถาบันการบินพลเรือน
 • กรมท่าอากาศยาน
 • บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน
 • บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
 • บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเซีย จำกัด
 • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ
 • กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 • องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ชำระบัญชี)
 • องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุยานยนต์ (ชำระบัญชี)
 • หน่วยงานอื่น / กองทุน / เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 11

ชื่อ - สกุล : นายบุญชาย ชุมแสงหิรัญ ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 11 E-mail : boonchai_c@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8000 ต่อ 8198 โทรสาร สำนักงาน : 0 2298 5933 E-mail สำนักงาน : audit11@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายบุญชาย ชุมแสงหิรัญ