อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • บริษัท โครงข่ายบรอดแบรนด์แห่งชาติ จำกัด
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยา
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
 • บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต จำกัด
 • สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • สำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • หน่วยงานอื่น / กองทุน / เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 13

ชื่อ - สกุล : นายประวิทย์ ตันตราจินต์ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 13 E-mail : prawit_t@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8000 ต่อ 8029 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5800 E-mail สำนักงาน : audit13@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 นายประวิทย์ ตันตราจินต์