อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 1 ดังนี้

 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
 • บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
 • บริษัท อมตะจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
 • บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด
 • บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้งส์ จำกัด
 • บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
 • บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
 • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • กรมธุรกิจพลังงาน
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 • กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 • หน่วยงานอื่น / กองทุน / เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 14

ชื่อ - สกุล : นางสาวผกาวรรณ สืบเหล่า ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 14 E-mail : pagawan_s@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2270 8000 ต่อ 8056 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5800 E-mail สำนักงาน : audit14@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางสาวผกาวรรณ สืบเหล่า