อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 2 ดังนี้

 • บริษัท พีทีทีอีพี เซาท์เวสต์ เวียดนาม จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี คิมลอง ลองเวียดนาม จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี ฮองลอง จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี ฮอนวู จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี อัลจีเรีย จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี โฮลดิ้ง จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี อินโดนีเซีย จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี โรมมานา จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี เซไมทู จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี เซาท์เวสต์ เวียดนามไพพ์ไลน์ จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี เนเธอร์แลนด์โฮลดิ้ง จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี เซาท์มานด้าร์ จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี เซาท์ ซาการี จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี ซาดัง จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี มาลุนด้า จำกัด
 • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เม้นต์ จำกัด
 • บริษัท สินภูฮ่อม โฮลดิ้ง จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี แอฟริกา อินเวสต์เมนต์ จำกัด
 • บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
 • บริษัท ปตท.สผ.จี7 จำกัด
 • บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จำกัด
 • บริษัท อันดามัน ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด
 • บริษัท พีทีทีอีพี เซาธ์ เอเชีย จำกัด
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • โครงการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 • เงินทุนหมุนเวียนดำเนินการโครงการผลิตถ่านหินเป็นพลังงานทดแทน
 • กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • บริษัท วี พี เอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์จำกัด
 • บริษัท ปตท. สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ปตท. สผ.สยาม จำกัด
 • บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัท ปตท. สผ. (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ปตท. สผ. โครงการไทย จำกัด
 • บริษัท ปตท. สผ. อันดามัน จำกัด
 • หน่วยงานอื่น / กองทุน / เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 15

ชื่อ - สกุล : น.ส.พุทธชาด ตันหยง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 15 E-mail : buddhachard_t@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8025 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5798 E-mail สำนักงาน : audit15@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
น.ส.พุทธชาด	ตันหยง