อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ / กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • กรมการค้าภายใน
 • กองทุนปูนซิเมนต์สร้างยุ้งฉางกลาง
 • กรมการค้าต่างประเทศ
 • เงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์ (ชำระบัญชี)
 • กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • องค์การคลังสินค้า
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
 • กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
 • กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
 • สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
 • สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • กองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 • สถาบันภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 • หน่วยงานอื่น / กองทุน / เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 16

ชื่อ - สกุล : น.ส.มนัสนันท์ ปราบศากุน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 16 E-mail : manasnun_p@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8025 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5798 E-mail สำนักงาน : audit16@oag.go.th
น.ส.มนัสนันท์ ปราบศากุน