อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ (สป.มท.)
 • การประปานครหลวง
 • องค์การตลาด
 • กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • กรมการปกครอง
 • กรมที่ดิน
 • กองทุนบทบาทสตรี
 • กองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • หน่วยงานอื่น / กองทุน / เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 17

ชื่อ - สกุล : นางจิตติณา ศิริวัชรกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 17 E-mail : chittina_s@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2618 8059 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5798 E-mail สำนักงาน : audit17@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางจิตติณา ศิริวัชรกุล