อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม / หน่วยงานรัฐสภา / องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • กองทุนยุติธรรม
 • กรมคุมประพฤติ
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • กรมบังคับคดี
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • กรมราชทัณฑ์
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • สถาบันอนุญาโตตุลาการ
 • สำนักงานศาลยุติธรรม
 • สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • สำนักงานศาลปกครอง
 • สำนักงานอัยการสูงสุด
 • สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน
 • กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
 • ชำระบัญชีพรรคการเมืองที่ถูกยุบ / เลิก / สิ้นสภาพ
 • สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • สถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 • กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 • หน่วยงานอื่น / กองทุน / เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 18

ชื่อ - สกุล : นางสาววิมลวรรณ ชื่นชม ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 18 E-mail : vimonwon_c@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2618 8036 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5792 E-mail สำนักงาน : audit18@oag.go.th
นางสาววิมลวรรณ ชื่นชม