อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม / หน่วยงานของรัฐและส่วนราชการ ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม / หน่วยงานเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ ดังนี้

 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
 • โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมการศาสนา
 • กรมศิลปากร
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
 • ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
 • กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
 • กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด
 • กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
 • เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 • ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
 • กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์
 • มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สภากาชาดไทย
 • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
 • กองทุนสภากาชาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กองทุนพุทธมณฑล
 • หน่วยงานอื่น / กองทุน / เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 19

ชื่อ - สกุล : นางกรรณาภรณ์ ดำรงค์กิจการ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 19 E-mail : krannaporn_d@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8030 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5798 E-mail สำนักงาน : audit19@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางกรรณาภรณ์  ดำรงค์กิจการ