อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร
 • เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 • เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร
 • เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
 • เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร
 • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 • องค์การฟอกหนัง (ชำระบัญชี)
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 • กองทัพบก
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ
 • กองทัพอากาศ
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 • โรงเรียนจ่าอากาศ
 • โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
 • กองบัญชาการกองทัพไทย
 • โรงเรียนแผนที่
 • โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
 • โรงเรียนเตรียมทหาร
 • กองทัพเรือ
 • บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ
 • สถานศึกษากองทัพเรือ
 • ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ
 • กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
 • หน่วยงานอื่น/ กองทุน/ เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 2

ชื่อ - สกุล : นางสาวอารีย์ ฤทธิศร ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 2 E-mail : aree_l@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8052 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5788 E-mail สำนักงาน : audit2@oag.go.th
นางสาวอารีย์  ฤทธิศร