อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 ดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
 • กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
 • องค์การค้าของ สกสค.
 • กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
 • กองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • หน่วยงานอื่น / กองทุน / เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 20

ชื่อ - สกุล : นางสาวสายสมร บุญแสง ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 20 E-mail : saysamorn_b@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8059 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5792 E-mail สำนักงาน : audit20@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางสาวสายสมร บุญแสง