อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โรงพยาบาลประสานมิตร
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • กรมควบคุมโรค
 • กรมอนามัย
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 • สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • กรมการแพทย์
 • กรมสุขภาพจิต
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
 • สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
 • กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • หน่วยงานอื่น / กองทุน / เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 22

ชื่อ - สกุล : นางสาวปัทมาวรรณ สุคันธเสวี ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 22 E-mail : vorada_s@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8038 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5798 E-mail สำนักงาน : audit22@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางสาวปัทมาวรรณ  สุคันธเสวี