อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร
 • สำนักการคลัง
 • สำนักการจราจรและขนส่ง
 • สำนักการระบายน้ำ
 • สำนักการศึกษา (โรงเรียนในสังกัด ๔๓๗ แห่ง)
 • สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
 • สำนักเทศกิจ
 • สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • สำนักผังเมือง
 • สำนักพัฒนาสังคม
 • สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
 • สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
 • สำนักสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานเขต 50 เขต
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 • สำนักการโยธา
 • บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • สำนักการแพทย์ (โรงพยาบาลในสังกัด 9 แห่ง)
 • สำนักอนามัย
 • สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สถานธนานุบาลฯ 22 แห่ง)
 • สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
 • กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร
 • หน่วยงานอื่น / กองทุน / เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24

ชื่อ - สกุล : น.ส.ปันทนา สวนประเสริฐ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 E-mail : pantana_s@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8178 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5800 E-mail สำนักงาน : audit24@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
น.ส.ปันทนา สวนประเสริฐ