อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 1 / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ดังนี้

 • กรมบัญชีกลาง
 • รายงานการเงินของแผ่นดิน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โรงงานยาสูบ
 • โรงงานไพ่
 • องค์การสุรา
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 • กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
 • กองทุนประกันชีวิต
 • กองทุนประกันวินาศภัย
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
 • กองทุนส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 • กองทุนการออมแห่งชาติ
 • กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัทไทยแอดมินิส์เทรชั่น เซอร์วิสเซล จำกัด
 • หน่วยงานอื่น/ กองทุน/ เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 3

ชื่อ - สกุล : นางสาวกนิฏฐา ศิริวัฒนะตระกูล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 3 E-mail : kanitha_s@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2618 5786 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5790 E-mail สำนักงาน : audit3@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางสาวกนิฏฐา  ศิริวัฒนะตระกูล