อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 2 ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
 • ธนาคารออมสิน
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด  (มหาชน) 
 • โครงการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
 • องค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ชำระบัญชี)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท กรุงทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
 • บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
 • กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
 • บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (ชำระบัญชี)
 • หน่วยงานอื่น/ กองทุน/ เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 4

ชื่อ - สกุล : นางสาวขนิษฐา ทัศนาพิทักษ์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 4 E-mail : kanitha_t@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8054 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5788 E-mail สำนักงาน : audit4@oag.go.th
นางสาวขนิษฐา ทัศนาพิทักษ์