อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 3 / ธนาคารแห่งประเทศไทย / รัฐสาหกิจไม่สังกัด ดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • บรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และบริษัทย่อย
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ
 • บริษัท บริหารมหานคร จำกัด (ชำระบัญชี)
 • ธนาคารศรีนคร (ชำระบัญชี)
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 • ทุนสำรองเงินตรา ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • กิจการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • กองทุนสิ่งแวดล้อม
 • บรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยและบริษัทย่อย
 • บริษัท บริหารมหานคร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) (ชำระบัญชี)
 • หน่วยงานอื่น/ กองทุน/ เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5

ชื่อ - สกุล : นางสาววิไลวรรณ พรหมอยู่ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5 E-mail : wilaiwan_p@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2618 5804 E-mail สำนักงาน : audit5@oag.go.th
นางสาววิไลวรรณ พรหมอยู่