อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / กระทรวงแรงงาน ดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • สำนักงานประกันสังคม
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กรมการจัดหางาน
 • กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
 • กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
 • กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 • มูลนิธิส่งเสริมการมีงานทำเฉลิมพระเกียรติ
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
 • กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
 • การเคหะแห่งชาติ
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • กองทุนคุ้มครองเด็ก
 • กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 • กรมกิจการผู้สูงอายุ
 • กองทุนผู้สูงอายุ
 • กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • สำนักงานธนานุเคราะห์
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • โรงพิมพ์ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง
 • เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์
 • กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • สำนักงานธนานุเคราะห์ (รัฐวิสาหกิจ)
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
 • หน่วยงานอื่น / กองทุน / เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 8

ชื่อ - สกุล : นางรสสุคนธ์ เคนพะนาน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 8 E-mail : rossukon_k@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8148 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5790 E-mail สำนักงาน : audit8@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางรสสุคนธ์ เคนพะนาน