อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ฉ) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(ช) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ซ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ฌ) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์ 1 ดังนี้

 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • องค์การสะพานปลา
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • เงินทุนส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
 • กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
 • กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
 • บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรมการข้าว
 • กรมประมง
 • เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ กรมประมง
 • กรมปศุสัตว์
 • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย กรมปศุสัตว์
 • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช กรมการข้าว
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (จังหวัดเชียงใหม่)
 • กรมชลประทาน
 • กองทุนจัดรูปที่ดิน กรมชลประทาน
 • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • การยางแห่งประเทศไทย
 • องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น (ชำระบัญชี)
 • หน่วยงานอื่น / กองทุน / เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 9

ชื่อ - สกุล : นางสาวบุบผา วิยะรัตน์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 9 E-mail : bupa_v@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8028 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5790 E-mail สำนักงาน : audit9@oag.go.th
นางสาวบุบผา วิยะรัตน์