อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
(ค) ตรวจสอบเพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานที่น่าเชื่อว่ามีการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทำการหรืออนุมัติให้กระทำการหรือรู้ว่ามีการกระทำดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้งหรือพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจจัดทำโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเสนอ ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
(ง) ตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจว่า มีข้อบกพร่อง เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าเป็นการทุจริต หรือเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกฎหมายอื่นหรือไม่
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. กระทรวงพาณิชย์
  4. กระทรวงอุตสาหกรรม
  5. กระทรวงพลังงาน
  6. กระทรวงการคลัง / ธนาคารแห่งประเทศไทย / รัฐวิสาหกิจไม่สังกัด / กองทุนบำเหน็จบำนาญ
  7. กระทรวงกลาโหม
  8. กระทรวงยุติธรรม / หน่วยงานรัฐสภา / องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษที่ 2

ชื่อ - สกุล : นายภูวดล ภูบุญเติม ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษที่ 2 E-mail : phuwadon_p@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2126 1500 ต่อ 2603 โทรสาร สำนักงาน : 0 2618 5808 E-mail สำนักงาน : spc2@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายภูวดล	ภูบุญเติม