อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานเทคโนโลยีการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงของระบบงานคอมพิวเตอร์ของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถวางแผนการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม
(ค) ดำเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยรับตรวจให้มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ง) ให้ความร่วมมือในการพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ และการดำเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศ สำหรับวงจรธุรกิจหรือระบบสำคัญของหน่วยรับตรวจที่ดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบระบบสารสนเทศ

ชื่อ - สกุล : นายวีระ ชัยวีระวัฒนะ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบระบบสารสนเทศ E-mail : wera.c@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8000 ต่อ 1660 โทรสาร สำนักงาน : 0 2271 8000 ต่อ 1657 E-mail สำนักงาน : itaudit@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายวีระ ชัยวีระวัฒนะ