อำนาจหน้าที่

(ก) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มาตรฐานการสอบบัญชี และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ข) ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ค) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
(ง) ตรวจสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(จ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
(ฉ) ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(ช) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

ชื่อ - สกุล : นายธวัชชัย สุทธิจำนงค์ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล E-mail : tawatchai_s@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 7472 3027 โทรสาร สำนักงาน : 0 7472 3026 E-mail สำนักงาน : stn@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล อาคารศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 3 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
นายธวัชชัย สุทธิจำนงค์