อำนาจหน้าที่

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้สอดคล้องกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และจัดทำคำของบประมาณประจำปี รวมทั้งแผนงบประมาณและการใช้กำลังคนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเพื่อให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน และการจัดสรรทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(ง) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
(จ) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ
(ฉ) ติดตาม รวบรวม และเผยแพร่ผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วเสนอรายงานผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบ และกำหนดรูปแบบมาตรฐานและวิธีการในการติดตามและประเมินผล
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ชื่อ - สกุล : นายธีรยุทธ วัฒนะธรรมศิริ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ E-mail : teerayuit_w@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8032 โทรสาร สำนักงาน : 0 2273 9695 E-mail สำนักงาน : pso@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายธีรยุทธ   วัฒนะธรรมศิริ