อำนาจหน้าที่

(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานอำนวยการ และงานประสานราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานธุรการกลางในการติดต่อราชการทั้งภายในและภายนอกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ การจัดหา การบริการ การควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเกี่ยวกับยานพาหนะ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ และงานด้านการพิมพ์ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและงานธุรการของผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม การออกแบบ ตรวจแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลาง และการดำเนินการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างก่อสร้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับราชการทั่วไปและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ซ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

ชื่อ - สกุล : นายสนั่น คงแสง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง E-mail : sanun_k@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0-2271-8044 โทรสาร สำนักงาน : 0-2618-5769 E-mail สำนักงาน : adminsec@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายสนั่น คงแสง